Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer:

Brass atelier “De Wilde”
Spoordwarstraat 6K
8271RD IJsselmuiden
Tel: (00) 31(0) 383332801
www.brassatelierdewilde.nl
info@brassatelierdewilde.nl
KVK nummer: 65128958
BTW nummer: NL 855991598B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door Brass atelier De Wilde (hierna te noemen “De Wilde”). In deze algemene voorwaarden wordt voorts onder “koper” tevens opdrachtgever begrepen.

 

Artikel 4 – Aanbod en overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van De Wilde zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met koper is overeengekomen.

4.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden De Wilde alleen nadat en in zoverre zij/hij dit schriftelijk heeft bevestigd.

4.5. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.6. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.7. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passend technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.8. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.9. Voor alle aanbiedingen geldt dat de aanbiedingsprijs geldig is, zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 5 – Prijzen

5.1. Door De Wilde opgegeven prijzen zijn vrijblijvend. De Wilde heeft het recht om prijzen te wijzigen. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door De Wilde, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen eenentwintig dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Wilde.

5.2. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5.4. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5.6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling door koper dient te geschieden binnen de op de offerte en/of factuur vermelde termijn en op de aldaar genoemde wijze. Verkoper is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, aanbetaling, contante betaling, dan wel anderszins afdoende zekerheid voor de betaling van koper te verlangen. Indien koper weigert aan een daartoe strekkend verzoek van verkoper te voldoen, is verkoper gerechtigd levering op te schorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. een schriftelijke verklaring te ontbinden.

6.2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

6.3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

6.4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 7 – Levering en uitvoering

7.1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

7.4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7.5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en  begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.6. Het risico van transportschade en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de verzendende partij, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Verkoper verstrekt op de aan koper geleverde zaken geen andere of verdergaande garantie dan die, welke verkoper van haar leveranciers of andere derden, die de desbetreffende zaken aan verkoper ter beschikking hebben gesteld, heeft ontvangen.

8.2. Elke aanspraak op garantie vervalt indien koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper wijzigingen of reparaties aan de zaken verricht of door derden laat verrichten; de zaken voor andere dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door koper op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

8.3. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

8.4. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.5. Indien de bezwaren van de koper door De Wilde gegrond worden bevonden, heeft De Wilde het recht om hetzij de zaken te vervangen, hetzij kosteloos te herstellen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, een en ander naar keuze van De Wilde.

 

Artikel 9 – Kosten in geval van herroeping

9.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

10.1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

10.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1. De Wilde behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor, totdat haar vorderingen inzake de geleverde en te leveren goederen geheel door de koper zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van een of meer overeenkomsten.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

12.1. Op alle overeenkomsten van verkoper alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. In geval van ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd integraal van kracht.

12.3. Verzendkosten naar buitenland kunnen te allen tijde worden herberekend.